CARITAS THANH HÓA

Địa chỉ: 50 Nguyễn Trường Tộ, phường Trường Thi, tp Thanh Hóa

Email: caritasgpthanhhoa@gmail.com

 

Cha giám đốc: Phaolo Nguyễn Văn Thường

Số điện thoại: 0975369436

Email: frthuongmtc@gmail.com

 

Sơ Teresa Nguyễn Thị Châu

Thư ký

Chuyên trách ban Khuyết Tật

Số điện thoại: 0914555363

Email:

 

Sơ Anna Phạm Thị Sang

Chuyên trách ban HIV và Bảo Vệ Sự Sống

Số điện thoại: 01248031789

Email: annaspham@gmail.com

 

Anh Gioan Đỗ Minh Duy

Chuyên Trách Ban Truyền Thông

Số điện thoai: 0978304307

Email: minhduytx@gmail.com