Tầm Nhìn

Hướng tới một xã hội mà những người bất hạnh luôn được thăng tiến để sống đúng với nhân phẩm của mình.