Hội Nghị Caritas Việt Nam 2018 – Kỷ niệm 10 Năm Tái Hoạt Động :Ngày thứ hai – Khai mạc Hội nghị

Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên (24-10-2018)

Một số hình ảnh trong ngày Khai mạc và làm việc ngày thứ 2 :