CARITAS VIỆT NAM: PHÓNG SỰ NHỊP TIM YÊU THƯƠNG

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia để giúp cho các em bị bệnh tim có được một nhịp tim yêu thương!