Hoạt động

GIA CẢNH CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ĐÀO
NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA
Hội Bác Ái Phanxico và Pacific Nails Corp, Cary, NC  tài trợ hệ thống lọc nước sạch cho giáo xứ Dương Giao, giáo phận Thanh Hoá