DẤU CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ

Hôm nay ngày Lễ Chúa Chiên Lành. Xin Chúa cho con đôi chân của Chúa để con đến với đoàn chiên Chúa đã giải phó cho con. Đặc biệt, xin Chúa cùng đồng hành với con để đi tìm những con chiên đang đói khát và khổ đau.

Nguồn : Bài viết từ Facebook

Justin Nguyen

của cha Phao Lô Nguyễn Văn Thường ( Giám đốc UB bác ái Caritas TGM Thanh Hóa ,đt:0975-369-436 )

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10222605192740961/10222605171540431/?__cft__[0]=AZUEvc_j0K2Mvpd7WWxRWd6IEWyNzt_wH5UyTqOXuXSNVIaJ-9rc9oIYYcGGVgVtjNCJO1AOs6JsPiSht9ILVPl2qYV2jodZ13LCG19CX6hnGkD2OAYOPmHD7jvfE0jkha2uM5TtXkBFf0_gMA2UfjXd9awO8dhcjE94T5BZ2poKcYn8lOeVY6wau-kQ6lR7jps&__tn__=*bH-y-R

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10222605192740961/10222605172780462/?__cft__[0]=AZX8kSMw1qiOn-MSYo5E3FY23pBo-3rsVmvqzwHOrthrEcUZTlTYodahnMT_dC3F8ImC5mfPu3O8WVZsZx05QyJXoV0xWUpzJBAWqaNyg1F_tOOY2uhRmu2–jiQyj2CNBq9J090Av5yN02nXerH20kilDPVukCD00hdH06Ph5httf_P6XR0uJ9TJi0K6vt1ThE&__tn__=*bH-y-R

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10222605192740961/10222605175900540/?__cft__[0]=AZX8kSMw1qiOn-MSYo5E3FY23pBo-3rsVmvqzwHOrthrEcUZTlTYodahnMT_dC3F8ImC5mfPu3O8WVZsZx05QyJXoV0xWUpzJBAWqaNyg1F_tOOY2uhRmu2–jiQyj2CNBq9J090Av5yN02nXerH20kilDPVukCD00hdH06Ph5httf_P6XR0uJ9TJi0K6vt1ThE&__tn__=*bH-y-R

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10222605192740961/10222605183060719/?__cft__[0]=AZX8kSMw1qiOn-MSYo5E3FY23pBo-3rsVmvqzwHOrthrEcUZTlTYodahnMT_dC3F8ImC5mfPu3O8WVZsZx05QyJXoV0xWUpzJBAWqaNyg1F_tOOY2uhRmu2–jiQyj2CNBq9J090Av5yN02nXerH20kilDPVukCD00hdH06Ph5httf_P6XR0uJ9TJi0K6vt1ThE&__tn__=*bH-y-R

BTT Caritas Thanh Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *