PHỎNG VẤN CHA GĐ CARITAS THANH HÓA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN THƯỜNG VỚI ĐÀI RADIO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP VỀ VIỆC GÂY QUỸ GIÚP CÁC HỘ DÂN LÀNG CHÀI VÀ DÂN TỘC TIỂU SỐ CỦA TỈNH THANH HÓA

BTT Caritas Thanh Hóa