TALK SHOW : PHỎNG VẤN CHA GĐ CARITAS THANH HÓA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN THƯỜNG VỀ VIỆC GÂY QUỸ GIÚP CÁC HỘ DÂN LÀNG CHÀI VÀ DÂN TỘC TIỂU SỐ CỦA TỈNH THANH HÓA ( PHẦN 3 )

BTT Caritas Thanh Hóa