Talk show tại Houston, Texas Xin hãy lắng nghe Tiếng Khóc Xé Lòng Từ Nơi Núi Rừng và hãy ra tay cứu giúp. Mọi đóng góp xin liên hệ qua số điện thoại: 657-431-9897

BTT Caritas Thanh Hóa