Thông báo mục vụ – Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 – Giáo phận Thanh Hoá