Tìm đỏ cả mắt ra mà cũng chẳng thấy cha Búng ở đâu. “Đây không phải là cha, nguyên những người có vợ cả rồi…” Khổ thật đấy, nhà có cái dây điện thì bị đứt mất rồi. Đầu có cái dây thần kinh quan trọng nhất cũng đứt luôn!!!

Tìm đỏ cả mắt ra mà cũng chẳng thấy cha Búng ở đâu.“Đây không phải là cha, nguyên những người có vợ cả rồi…” Khổ thật đấy, nhà có cái dây điện thì bị đứt mất rồi. Đầu có cái dây thần kinh quan trọng nhất cũng đứt luôn!!!

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020