UỶ BAN CARITAS GIÁO PHẬN THANH HOÁ TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH CHỊ HƯƠNG