Đức cha Giuse và phái đoàn GP Thanh Hóa thăm viếng mục vụ tại Mường Lát (giáp vùng biên giới Lào) — 15-16.01.2021